Regulamin Aparthotelu Lwowska 1

Dyrekcja Aparthotelu Lwowska 1 będzie wdzięczna za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma zapewnić komfort i bezpieczeństwo pobytu wszystkich naszych Gości. Regulamin jest integralną częścią umowy określającą zasady świadczenia usług, przebywania na terenie Aparthotelu od momentu dokonania rezerwacji i zapłaty.

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę hotelową.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłosić w recepcji do godziny 10.00, w dniu w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę możliwości.
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty) ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 5. Podczas zameldowania, Aparthotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej, pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt lub zapłaty za pobyt z góry.
 6. W przypadku wcześniej opłaconych rezerwacji, wymagana będzie karta kredytowa jako gwarancja jakichkolwiek dodatkowych obciążeń. Karta zostanie zautoryzowana na kwotę 200,00 PLN, na ewentualne dodatkowe usługi. Po wyjeździe, autoryzacja zostanie zwolniona. 
 7. Śniadania bufetowe wydawane są w godzinach 7.00-10.00 od poniedziałku do piątku, a w weekendy (sobota i niedziela) 7.00-11.00. Aparthotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin serwowania śniadań.
 8. Aparthotel nie zapewnia usługi room-service (podawania posiłków do pokoi hotelowych).
 9. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 11. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 12. Aparthotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych przez Aparthotel usług,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi on na to zgodę,
  • dodatkowe wyposażenie, o ile obejmuje ono zakres usług świadczonych przez Aparthotel.
 13. Na życzenie Gości aparthotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wskazanej przez Gościa godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa, 
  • przechowywanie bagażu Gości.
 14. Aparthotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 15. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Aparthotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 16. Roszczenia z tytułu naprawy uzasadnionej szkody będą realizowane według następujących zasad:
  • naprawienie uszkodzonej rzeczy,
  • zapłatę całości ceny uszkodzonej rzeczy,
  • zakup rzeczy o takim samym standardzie i funkcjonalności jak rzecz, która uległa uszkodzeniu.
 17. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych,  kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli te przedmioty nie zostały oddane do depozytu w recepcji.
 18. Parking podziemny jest monitorowany 24 h, niestrzeżony. Korzystanie z parkingu podziemnego jest dodatkowo płatne.
 19. W przypadku wystąpienia szkody w mieniu wniesionym, zgłoszenie szkody musi nastąpić najpóźniej do momentu wymeldowania, w  formie pisemnego zgłoszenia zawierającego: opis zdarzenia, dane adresowe, wskazanie ewentualnych świadków i podpis osoby poszkodowanej.
 20. W pokojach hotelowych oraz pojazdach pozostawionych na parkingu podziemnym, nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się stosowania w pokojach otwartego ognia, używania żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 22. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 500,00 PLN.
 23. Sprzątanie pokoi w trakcie pobytu odbywa się w godzinach 8.00-16.00. W przypadku umieszczenia na drzwiach zawieszki ‘nie przeszkadzać’ obsługa hotelu nie wykonuje serwisu.
 24. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Recepcja wydaje klucze na postawie dowodu tożsamości.
 25. W pokojach i na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Złamanie zakazu wiąże się z opłatą za dodatkowe odświeżenie pokoju w wysokości 500,00 PLN.
 26. W Aparthotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano.
 27. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Aparthotelu nie może zakłócać spokoju pobytu oraz bezpieczeństwa innych Gości.
 28. Aparthotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu Aparthotelu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających na terenie obiektu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Aparthotelu.
 29. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Aparthotel może odmówić świadczenia usług osobie , która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Aparhotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu obiektu.
 30. Przedmioty pozostawione w pokojach zostaną odesłane na koszt odbiorcy i po jego pisemnym zleceniu wysyłki. W przypadku braku takiej dyspozycji Aparthotel zgodnie z przyjętymi procedurami, przechowa pozostawione rzeczy przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną one zniszczone. Artykuły spożywcze, w tym alkohole, pozostawione w pokojach nie będą przechowywane i zgodnie z procedurami, po wyjeździe gości, zostaną bezzwłocznie zniszczone.
 31. Przebywanie psów w pokoju możliwe jest po uprzednim poinformowaniu recepcji i za dodatkową opłatą określoną w cenniku. Aparthotel akceptuje jedynie psy nieobjęte rejestrem ras agresywnych. Przebywanie psów w częściach obiektu, gdzie serwowane jest jedzenie oraz w strefie SPA jest zabronione. Psy zawsze muszą być pod opieką właściciela.
 32. W strefach ogólnodostępnych Aparthotelu właściciel zobowiązany jest do prowadzenia psa na smyczy oraz w kagańcu. Pies powinien posiadać aktualne szczepienia.
 33. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę.
 34. Integralną częścią regulaminu Aparthotelu jest regulamin korzystania ze strefy SPA & Wellness, który dostępny jest w recepcji SPA.
 35. W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, Goście mają prawo do składania reklamacji, które przyjmuje Dyrektor Obiektu, a w przypadku jego nieobecności Manager on Duty lub recepcja.
 36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.
 37. Działając zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO", informujemy że:
  • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lwowska Sp. z o.o., ul. Lwowska 1/14, 30-548 Kraków, tel. +48 12 612 64 00;
  • osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Lwowska sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: ado@lwowska1.pl ;
  • administrator informuje, że przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy wykonania usługi  hotelowej zgodnie z Pana/Pani zamówieniem i jej rozliczeniem, archiwizacji dokumentów (podstawa prawna art.6 ust.1c RODO) i prowadzenia analiz statystycznych dotyczących pobytów gości hotelowych (podstawa prawna art.6 ust.1f RODO);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich;
  • dostęp do podanych przez Pana/Panią danych osobowych posiadają pracownicy recepcji hotelowej, kadra kierownicza poszczególnych działów Aparthotelu oraz pracownicy działu sprzedaży Aparthotelu;
  • administrator zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa;
  • po zakończeniu świadczenia usługi hotelarskiej dane zostaną zarchiwizowane na okres 5 lat, w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami, a następnie zanonimizowane;
  • administrator informuje, że dane kart kredytowych lub płatniczych przechowywane są tylko i wyłącznie na czas od rozpoczęcia do zakończenia wykonywania zamówionej usługi. Po zakończonej usłudze i uregulowaniu wszelkich należności, dane kart są niszczone i usuwane z systemów;
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu lub skargi, do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzaniem danych osobowych narusza przepisy RODO; pod adresem https://www.uodo.gov.pl/pl/83/155 .
Lwowska 1 | Cracow | Spa & Wellness

Spa & Wellness

Nasze Relaksarium jest miejscem, które zapewnia swoim gościom niezapomniane chwile relaksu, odprę - żenia oraz odzyskanie sił witalnych.
Lwowska 1 | Cracow | Zielonym Do Góry

Zielonym Do Góry

Nie jesteśmy restauracją wegetariańską, choć to co zielone inspiruje nas najbardziej Warzywa, zioła, owoce, to one królują na naszych talerzach, a mięso czy ryby dopełniają nasze oryginalne kompozycje.

Oferty specjalne

Zobacz wszystkie oferty


Oficjalna strona
Rezerwuj bezpośrednio

Doskonały hotelowy serwis

W sercu najmodniejszej dzielnicy Krakowa

Jesteśmy doskonale skomunikowani