Regulamin Aparthotelu Lwowska 1

 
Dyrekcja Aparthotelu Lwowska 1 będzie wdzięczna za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma zapewnić komfort i bezpieczeństwo pobytu wszystkich naszych Gości. Regulamin jest integralną częścią umowy określającą zasady świadczenia usług, przebywania na terenie Aparthotelu od momentu dokonania rezerwacji i zapłaty.
1. Pokój w Aparthotelu wynajmowany jest na doby pobytowe. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę pobytową.
2. Doba pobytowa trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
3. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłosić w recepcji do godziny 10.00, w dniu w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę możliwości.
4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty) ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
5. Podczas zameldowania, Aparthotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej, pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt lub zapłaty za pobyt z góry.
6. W przypadku wcześniej opłaconych rezerwacji, wymagana będzie karta kredytowa jako gwarancja jakichkolwiek dodatkowych obciążeń. Karta zostanie zautoryzowana na kwotę 200,00 PLN, na ewentualne dodatkowe usługi. Po wyjeździe, autoryzacja zostanie zwolniona.
7. Śniadania bufetowe wydawane są w godzinach 7.00-10.00 od poniedziałku do piątku, a w weekendy (sobota i niedziela) 7.00-11.00. Aparthotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin serwowania śniadań.
8. Aparthotel nie zapewnia usługi room-service (podawania posiłków do pokoi Aparthotelu).
9. Gość Aparthotelu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
10. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju Aparthotelu od godziny 7.00 do godziny 22.00.
11. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
12. Aparthotel ma obowiązek zapewnić:
• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
• bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo tajemnicy informacji o Gościu,
• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych przez Aparthotel usług,
• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi on na to zgodę,
• dodatkowe wyposażenie, o ile obejmuje ono zakres usług świadczonych przez Aparthotel.
13. Na życzenie Gości Aparthotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
• budzenie o wskazanej przez Gościa godzinie,
• przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa,
• przechowywanie bagażu Gości.
14. Aparthotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
15. Gość Aparthotelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Aparthotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Aparthotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
16. Roszczenia z tytułu naprawy uzasadnionej szkody będą realizowane według następujących zasad:
• naprawienie uszkodzonej rzeczy,
• zapłatę całości ceny uszkodzonej rzeczy,
• zakup rzeczy o takim samym standardzie i funkcjonalności jak rzecz, która uległa uszkodzeniu.
17. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli te przedmioty nie zostały oddane do depozytu w recepcji.
18. Parking podziemny jest monitorowany 24 h, niestrzeżony. Korzystanie z parkingu podziemnego jest dodatkowo płatne.
19. W przypadku wystąpienia szkody w mieniu wniesionym, zgłoszenie szkody musi nastąpić najpóźniej do momentu wymeldowania, w formie pisemnego zgłoszenia zawierającego: opis zdarzenia, dane adresowe, wskazanie ewentualnych świadków i podpis osoby poszkodowanej.
20. W pokojach Aparthotelu oraz pojazdach pozostawionych na parkingu podziemnym, nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się stosowania w pokojach otwartego ognia, używania żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
22. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 500,00 PLN.
23. Sprzątanie pokoi w trakcie pobytu odbywa się w godzinach 8.00-16.00. W przypadku umieszczenia na drzwiach zawieszki ‘nie przeszkadzać’ obsługa Aparthotelu nie wykonuje serwisu.
24. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Recepcja wydaje klucze na postawie dowodu tożsamości.
25. W pokojach i na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Złamanie zakazu wiąże się z opłatą za dodatkowe odświeżenie pokoju w wysokości 500,00 PLN.
26. W Aparthotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano.
27. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Aparthotelu nie może zakłócać spokoju pobytu oraz bezpieczeństwa innych Gości.
28. Aparthotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu Aparthotelu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających na terenie obiektu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Aparthotelu.
29. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Aparthotel może odmówić świadczenia usług osobie , która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Aparhotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu obiektu.
30. Przedmioty pozostawione w pokojach zostaną odesłane na koszt odbiorcy i po jego pisemnym zleceniu wysyłki. W przypadku braku takiej dyspozycji Aparthotel zgodnie z przyjętymi procedurami, przechowa pozostawione rzeczy przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną one zniszczone. Artykuły spożywcze, w tym alkohole, pozostawione w pokojach nie będą przechowywane i zgodnie z procedurami, po wyjeździe gości, zostaną bezzwłocznie zniszczone.
31. Przebywanie psów w pokoju możliwe jest po uprzednim poinformowaniu recepcji i za dodatkową opłatą określoną w cenniku. Aparthotel akceptuje jedynie psy nieobjęte
rejestrem ras agresywnych. Przebywanie psów w częściach obiektu, gdzie serwowane jest jedzenie oraz w strefie SPA jest zabronione. Psy zawsze muszą być pod opieką właściciela.
32. W strefach ogólnodostępnych Aparthotelu właściciel zobowiązany jest do prowadzenia psa na smyczy oraz w kagańcu. Pies powinien posiadać aktualne szczepienia.
33. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę.
34. Integralną częścią regulaminu Aparthotelu jest regulamin korzystania ze strefy SPA & Wellness, który dostępny jest w recepcji SPA.
35. W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, Goście mają prawo do składania reklamacji, które przyjmuje Dyrektor Obiektu, a w przypadku jego nieobecności Manager on Duty lub recepcja.
36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego.
37. Działając zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) - "RODO", informujemy że:
• administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lwowska Sp. z o.o., ul. Lwowska 1/14, 30-548 Kraków, tel. +48 12 612 64 00;
• osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Lwowska sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: ado@lwowska1.pl ;
• administrator informuje, że przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy wykonania usługi noclegowej zgodnie z Pana/Pani zamówieniem i jej rozliczeniem, archiwizacji dokumentów (podstawa prawna art.6 ust.1c RODO) i prowadzenia analiz statystycznych dotyczących pobytów gości Aparthotelu (podstawa prawna art.6 ust.1f RODO);
• podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług noclegowych;
• dostęp do podanych przez Pana/Panią danych osobowych posiadają pracownicy recepcji Aparthotelu, kadra kierownicza poszczególnych działów Aparthotelu oraz pracownicy działu sprzedaży Aparthotelu;
• administrator zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa;
• po zakończeniu świadczenia usługi noclegowej dane zostaną zarchiwizowane na okres 5 lat, w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami, a następnie zanonimizowane;
• administrator informuje, że dane kart kredytowych lub płatniczych przechowywane są tylko i wyłącznie na czas od rozpoczęcia do zakończenia wykonywania zamówionej usługi. Po zakończonej usłudze i uregulowaniu wszelkich należności, dane kart są niszczone i usuwane z systemów;
• posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu lub skargi, do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzaniem danych osobowych narusza przepisy RODO; pod adresem https://www.uodo.gov.pl/pl/83/155 .
Kraków 05.05.2020 r.

 


 

 

SUPLEMENT DO REGULAMINU POBYTU OBIEKTU APARTHOTEL LWOWSKA 1 OBOWIĄZUJĄCY W TRAKCIE TRWANIA STANU EPIDEMII COVID-19
(obowiązujący od dnia 05.05.2020 r. do odwołania)

 

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia zmian w Regulaminie Aparthotelu Lwowska 1. Zasady przedstawione w niniejszym suplemencie są nadrzędne w stosunku do zapisów Regulaminu Aparthotelu Lwowska 1 w przypadku wystąpienia konfliktów między zapisami obydwu dokumentów.

Wprowadzane zmiany są zgodne w z dokumentem „Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.” z dnia 28.04.2020 r. oraz z ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i konieczne dla zapewnienia bezpiecznego pobytu Gościom Obiektu oraz bezpiecznej pracy osobom zatrudnionym w Obiekcie.

 1. Na terenie Aparthotelu może przebywać jednocześnie maksymalnie 310 osób nie wliczając osób zatrudnionych w Aparthotelu
 2. Obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące ilości Gości przebywających w poszczególnych pomieszczeniach ogólnodostępnych:

Nazwa Pomieszczenia

Maksymalna dopuszczalna ilość osób przebywających jednocześnie:

Cały Obiekt

310

Lobby

11

Pawilon

35

Sala Konferencyjna

48

Toaleta Damska

1

Toaleta Męska

1

Toaleta dla Niepełnosprawnych

1

Ogród wewnętrzny

70

Restauracja

46

Relaksarium

16

 

 1. Na terenie całego obiektu, w miejscach ogólnodostępnych obowiązuje zakaz przebywania zarówno gości jak i pracowników obiektu w odległościach mniejszych niż 2 m od siebie. Wyjątkiem są przypadki:
  1. Konieczności zmniejszenia dystansu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia
  2. Konieczności zmniejszenia dystansu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
  3. Osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
 2. Na terenie całego obiektu w miejscach ogólnodostępnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Nakaz nie dotyczy wystąpienia konieczności identyfikacji tożsamości danej osoby.
 3. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niebędących gośćmi Aparthotelu (niezakwaterowanych w Obiekcie).
 4. Każdorazowo, po wejściu na teren Aparthotelu konieczna jest dezynfekcja rąk przy użyciu dostępnych w strefach ogólnodostępnych dozowników.
 5. W trakcie trwania epidemii Obiekt zapewnia codzienną usługę sprzątania w pokojach jedynie na wyraźne życzenie gościa. Sprzątanie pokoi na pobytach odbywa się w ustalonych z Gościem terminie, w godzinach od 8:00 do 13:00. W trakcie sprzątania Gości nie może być obecny w pokoju.
 6. W okresie epidemii śniadania i inne zamówione przez gościa posiłki serwowane są bezpośrednio do pokoju Gościa. W momencie zameldowania konieczne jest poinformowanie Recepcji o godzinach, w których posiłek powinien zostać dostarczony do pokoju Gościa.
 7. Obowiązuje zakaz przebywania Gości w miejscach ogólnodostępnych dłużej, niż jest to konieczne do wykonania niezbędnych czynności związanych z pobytem i realizacją pozostałych usług świadczonych przez Aparthotel. Wyjątkiem jest strefa Ogrodu Zewnętrznego, na terenie którego można przebywać bez ograniczeń czasowych a jedynie z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa i odstępów.
 8. Na terenie obiektu co godzinę przeprowadzana jest dezynfekcja elementów z którymi Goście i Pracownicy mają najczęstszy kontakt. Codziennie przeprowadzana jest dezynfekcja wszystkich użytkowanych części Obiektu.
 9. Po wymeldowaniu Gościa, a przed zameldowaniem kolejnego każdy z pokoi jest przez 24 godziny wyłączony z użytku.
 10. Przed zameldowaniem każdego Gościa przeprowadzane jest ozonowanie pokoju.
 11. Suszarki znajdujące się w pokojach zostają wyłączone z użytku.
 12. Obiekt na wypadek stwierdzenia przypadku zakażenia Gościa wirusem COVID-19 posiada wydzielony pokój, przystosowany do przeprowadzenia kwarantanny.
 13. W celu uniknięcia zagrożenia dla pozostałych osób znajdujących się w Obiekcie Gość jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Recepcji o wystąpieniu objawów wskazujących na wystąpienie zakażenia COVID-19.
 14. W przypadku zaobserwowania u Gościa objawów wskazujących na możliwość wystąpienia zakażenia COVID-19 pracownicy Aparthotelu mają prawo odmówić wpuszczenia Gościa na teren Obiektu oraz stosując się do procedur Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomić stosowne służby.
Lwowska 1 | Cracow | Spa & Wellness

Spa & Wellness

Nasze Relaksarium jest miejscem, które zapewnia swoim gościom niezapomniane chwile relaksu, odprę - żenia oraz odzyskanie sił witalnych.
Lwowska 1 | Cracow | Zielonym Do Góry

Zielonym Do Góry

Nie jesteśmy restauracją wegetariańską, choć to co zielone inspiruje nas najbardziej Warzywa, zioła, owoce, to one królują na naszych talerzach, a mięso czy ryby dopełniają nasze oryginalne kompozycje.

Oferty

Zobacz wszystkie oferty


Oficjalna strona
Rezerwuj bezpośrednio

Doskonały serwis

W sercu najmodniejszej dzielnicy Krakowa

Jesteśmy doskonale skomunikowani